دريافت انشعاب آب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب

شناسه ملي :
براي افراد حقيقي كدملي
مدارك مورد نياز

شهرك /ناحيه صنعتي :
آقا/خانم/شركت :
طرف قرارداد حق انتفاع و بهره برداري شماره :
تاريخ قرارداد حق انتفاع و بهره برداري :
تاريخ و مشخصه اينترنت شما:

انشعاب آب به ميزان (مترمكعب در ماه) :
انشعاب گاز به ميزان (مترمكعب در ساعت) :
فاضلاب به ميزان :
انشعاب برق به ميزان ( كيلووات) :
تلفن به ميزان(تعداد خط) :

آدرس دقيق و كد پستي متقاضي :
شماره تلفن ثابت ، همراه و فاكس :
كد مقابل را وارد كنيد:
تخصيص امكانات زير بنايي آب و برق و مخابرات پس از بررسي كارشناسي برابر استانداردها و موازين شركت شهركهاي صنعتي انجام خواهد گرديد
اينجانب مسئوليت صحت ثبت اطلاعات را به عهده مي گيرم
 
پيگيري مراحل


درصورت هرگونه مشكل با شماره 33356694 تماس بگيريد
تعداد مراجعان :