مدارك مورد نياز جهت گرفتن انشعابات
1. شركت بايد داراي شناسه كسب و كار از سازمان صنايع باشد.
2. مجوز احداث يا گواهي پايانكار معتبر
3. جواز تاسيس يا پروانه بهره برداري معتبر