اهداف :
استقرار شهركهاي صنعتي پويا
ايجاد اشتغالزايي و سرمايه گذاري مولد
ايجادامنيت در زمينه سرمايه گذاري صنعتي
استفاده مطلوب از شهركها و نواحي صنعتي در راستاي شكوفايي صنعت
ساماندهي صنايع كوچك و كمك به ارتقا آنها از طريق آموزش ، استقرار واحدهاي مشاوره اي در شهرك، پرداخت تسهيلات و ..