ماموريت:
موضوع : فعاليت شركت طبق ماده (( 6)) اساسنامه عبارتست از :

الف - احداث شهركهاي صنعتي دراستان وايجاد امكانات زيربنايي درهرشهرك بارعايت مفاد اساسنامه سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران .

ب- انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي ، استفاده مطلوب ازامكانات شهركهاي صنعتي را دريك روند خود گردان ازجهت مالي فراهم نمايد .

ج – انجام كليه اقداماتي كه براي هماهنگي اداره امورشهرك صنعتي ازجهت مالي ، فني ، خدماتي وبازرگاني توسط سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران مشخص وابلاغ مي گردد .

د- تملك زمين براساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور وانتقال قطعي به داوطلبان احداث واحدهاي صنعتي مجاز ( انتقال قطعي اراضي موكول به ارائه پروانه بهره برداري مي باشد )

ه – تامين خدمات عمومي شهرك صنعتي ازقبيل آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب ، تسطيح اراضي شهرك وايجاد شبكه راههاي اصلي وفرعي وهمچنين ايجاد ساختمانهاي عمومي ازقبيل درمانگاه ، مسجد مدرسه ، فضاي سبز ، انبار وغيره

و - مشاركت درساير شركتهايي كه به لحاظ ارائه خدمات موردنياز متقاضيان وساير مسائل شهرك لازم تشخيص داده شود .

ي - كمك به رشد بهره ور عامل توليد و توسعه زنجيره ارزش از طريق توسعه ماموريت ، بهم رساني كسب و كار ها و ايجاد ارتباط بين صنايع كوچك و متوسط و بزرگ ، توسعه شبكه ها و خوشه هاي صنعتي و پيمانكاري فرعي