برگزاري تورهاي صنعتي
نام دستگاه : شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

نام خدمت : برگزاري تورهاي صنعتي

كد خدمت : 17022

بخش ارائه دهنده خدمت در دستگاه : معاونت صنايع كوچك

شرح وتعريف خدمت : تور صنعتي به منظور آشنا كردن مديران و كارشناسان واحدهاي صنعتي كوچك ، مشاورين صنعتي و شركتهاي خدمات علمي ، فني ، آزمايشگاهي با واحدهاي صنعتي موفق داخلي تبادل تجربيات ، آشنايي با عوامل موفقيت و بهره وري واحدها انجام مي گردد.

مراحل انجام خدمت و مدت زمان لازم براي انجام آن
1- شركت استاني
2- فراخوان تور
3- انتخاب مجري
4- انعقاد قرارداد با مجري منتخب
5- ثبت نام از متقاضيان شركت كننده در تور صنعتي از طريق مجري
6- اخذ 50%هزينه برگزاري تور توسط مجري از شركت كنندگان تور
7- برگزاري تور
8- اخذ 50%هزينه برگزاري تور توسط مجري از شركت استاني
9- ارائه گزارش

ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاهها در جهت انجام خدمت و نوع ارتباط
1-نام دستگاه:بانك ها............................. نوع خدمت : بررسي و تائيد اهليت متقاضيان تسهيلات
2-نام دستگاه:صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ............. نوع خدمت : صدور ضمانتنامه
3-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------
4-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------

قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت

الف)حداقل شركت كنندگان در تور هاي صنعتي 15 نفر
ب ) حضور يكي از همكاران معاونت صنايع كوچك شركتهاي است در تورهاي صنعتي به عنوان راهنما و ناظر اجباري مي باشد .
ج )هر واحد صنعتي سالانه يكبار مي تواند از تسهيلات و حمايت هاي تورهاي صنعتي استفاده نماييد.
د) گزارش نتايج برگزاري تورهاي صنعتي مي بايست حداكثر يك ماه پس از برگزاري تور و توسط مجري برگراري تور ارائه گردد
ه) تور صنعتي ترجيحا همراه با اساتيد دانشگاهي و متخصصين فن
و) در صورت امكان طراحي و تدوين يك دوره آموزشي كوتاه مدت در حين برگزاري تور به منظور پر بار كردن برنامه تور صنعتي

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت توسط خدمت گيرنده
كليه هزينه هاي برگزاري تور برون سپاري شده و توسط مشاور به شركت شهركهاي صنعتي قزوين اعلام مي شود كه 5% يارانه پس از برگزاري تور به مشاور پرداخت مي شود .

فرمهاي مورد نياز براي انجام خدمت
1- فرم ارزشيابي كيفيت برگزاري تورهاي صنعتي
2- فرم ارزشيابي نتايج برگزاري تورهاي صنعتي
3- -------
4- -------

مدارك لازم جهت دريافت خدمت
1- معرفي نامه شركت كنندگان از واحدهاي صنعتي
2- مجوز برگزاري تور صنعتي توسط شركت شهركهاي استان

آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت :قزوين – بلوار شهيد بهشتي مقابل بوستان دهخدا پلاك 166 شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين مراجعه حضوري

شماره تلفن : 3-33354590-028 دورنگار : 33343690-028
پست الكترونيكي : info@qazviniec.ir
نام و نام خانوادگي متصدي خدمت : سركار خانم زهره ظريفي
مسئوليت و پست سازماني متصدي خدمت : كارشناس صنايع كوچك