آموزش واحدهاي صنعتي
نام دستگاه : شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

نام خدمت : آموزش واحد هاي صنعتي

كد خدمت : 17021

بخش ارائه دهنده خدمت در دستگاه : معاونت صنايع كوچك

شرح وتعريف خدمت : برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه شاغلين واحد هاي صنعتي كوچك

مراحل انجام خدمت و مدت زمان لازم براي انجام آن
1- ابلاغ برنامه هاي سالانه و نحوه حمايت مالي به شركت هاي مجري دوره هاي آموزشي
2- دريافت آناليز هزينه دوره ها از شركت هاي مجري دوره هاي آموزشي
3- صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي مورد تاييد شركت شهرك هاي صنعتي
4- تبليغ و بازاريابي دوره ها توسط شركت هاي مجري و ديريافت هزينه از شاغلين واحد هاي صنعتي با احتساب يارانه شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
5- برگزاري دوره هاي اموزشي توسط شركت هاي مجري مطابق استاندارد هاي شركت شهرك هاي صنعتي و تحت نظارت معاونت صنايع كوچك
6- صدور گواهينامه دوره آموزشي توسط شركت مجري دوره آموزشي
7- پرداخت يارانه دوره هاي آموزشي به شركت هاي مجري دوره هاي آموزشي

ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاهها در جهت انجام خدمت و نوع ارتباط
1-نام دستگاه:شركت هاي مشاوره خدمات مهندسي كه داراي مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي از دستگاه هاي مربوطه مي باشند. نوع خدمت : اجراي دوره هاي آموزشي
2-نام دستگاه:صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ............. نوع خدمت : صدور ضمانتنامه
3-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------
4-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------

قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت

1- دستورالعمل برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي و مديريتي مصوب هيات مديره سازمان
.........................

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت توسط خدمت گيرنده
مطابق دستورالعمل سازمان و ارايه گزارش دوره ها، يارانه مربوطه به شركت هاي مجري دوره هاي آموزشي پرداخت مي گردد.


فرمهاي مورد نياز براي انجام خدمت
1- فرم آناليز هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي
2- -
3-
4- -------
5- -------

مدارك لازم جهت دريافت خدمت
1- داشتن گريد تخصصي مشاوره از سازمانهاي مربوطهآدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت :قزوين – بلوار شهيد بهشتي مقابل بوستان دهخدا پلاك 166 شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين مراجعه حضوري

شماره تلفن : 3-33354590-028 دورنگار : 33343690-028
پست الكترونيكي : info@qazviniec.ir
نام و نام خانوادگي متصدي خدمت : آقاي مهدي آقاعلي خاني
مسئوليت و پست سازماني متصدي خدمت : كارشناس آموزش