تسهيلات بانكي
نام دستگاه : شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

نام خدمت : ارئه تسهيلات به واحدهاي صنايع كوچك استان

بخش ارائه دهنده خدمت در دستگاه : معاونت صنايع كوچك - مدير تامين منابع مالي

شرح وتعريف خدمت : ارائه تسهيلات و كمك هاي مالي به واحدهاي صنعتي صنايع كوچك در قالب طرح هاي كمك فني و اعتباري ، كمك به نوسازي و تجديد ساختار منابع ، عارضه يابي و اجراي پروژه بهبود

مراحل انجام خدمت و مدت زمان لازم براي انجام آن
1- تكميل فرم درخوات تسهيلات
2- ارائه مدارك مورد نياز
3- بررسي اوليه توسط كارشناس تامين منابع مالي
4- تشكيل كميته ارزيابي و بررسي درخواست ها با توجه به اولويت ها
5- انعقاد قرارداد با مشاور ذيصلاح (جهت طرح عارضه يابي و اجراي پروژه بهبود)
6- معرفي واحد صنعتي به بانك عامل جهت تشكيل پرونده و دريافت تسهيلات
7- رصد و بررسي واحدهاي معرفي شده به بانك ها و رفع موانع احتمالي

ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاهها در جهت انجام خدمت و نوع ارتباط
1-نام دستگاه:بانك ها............................. نوع خدمت : بررسي و تائيد اهليت متقاضيان تسهيلات
2-نام دستگاه:صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك ............. نوع خدمت : صدور ضمانتنامه
3-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------
4-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------

قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت

ا1- دستورالعمل ابلاغي از سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
2- تفاهم نامه هاي چند جانبه منعقده با بانك ها ي عامل

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت توسط خدمت گيرنده
هيچ هزنه اي بابت تشكيل و تكميل پرونده تسهيلاتي در شركت شهركهاي صنعتي استان اخذ نمي گردد.
در طرح عارضه يابي و پروژه بهبود60% هزينه تهيه گزارش عارضه يابي توسط مشاور بعهده متقاضي مي باشد.

فرمهاي مورد نياز براي انجام خدمت
1- فرم در خواست تسهيلات طرح كمك هاي فني و اعتباري (ايجاد ي ، توسعه و تكميل ،سرمايه در گردش)
2- فرم در خواست تسهيلات طرح نوسازي و تجديد ساختار صنايع
3- فرم در خواست تسهيلات طرح عارضه يابي و اجراي پروژه بهبود
4- -------
5- -------

مدارك لازم جهت دريافت خدمت
1-تكميل فرم درخواست تسهيلات بنا به شرايط متقاضي در طرح هاي مختلف
2-مدارك شامل (جواز تاسيس ، پروانه بهره برداري ، اساسنامه ، مدارك شناسايي سهامداران ، اظهارنامه مالياتي ، ليست بيمه پرسنل)
3-تائيديه امور مالي شركت مبني بر عدم بدهي معوق

آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت :قزوين – بلوار شهيد بهشتي مقابل بوستان دهخدا پلاك 166 شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين مراجعه حضوري

شماره تلفن : 3-33354590-028 دورنگار : 33343690-028
پست الكترونيكي : info@qazviniec.ir
نام و نام خانوادگي متصدي خدمت : جناب آقاي محمد گل دوز
مسئوليت و پست سازماني متصدي خدمت : كارشناس تامين منابع مالي