خدمات آتش نشاني
پس از بروز هرگونه حادثه پس از تماس با شماره 125 ظرف مدت كمتر از 4 دقيقه خودروي آتش نشاني در محل حادثه حضور و به عمليات اطفا و يا امداد و نجات ميپردازند.

شرح خدمات آتش نشاني
كد خدمت : 17023

1- تجهيز وراه اندازي ايستگاههاي آتش نشاني در شهركهاي صنعتي كاسپين ، ليا ، حيدريه ، آراسنج و خرمدشت
2- وجود 7 دستگاه خودروي آتش نشاني با تجهيزات مربوطه در شهركهاي صنعتي كاسپين ، ليا ، حيدريه ، آراسنج و خرمدشت
3- مميزي ايمني كليه واحدهاي صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي و تهيه شناسنامه ايمني در شهركهاي داراي ايستگاه آتش نشاني فعال
4- نصب علائم راهنمايي و رانندگي در شهركها و نواحي صنعتي
5- نصب شير هاي هيدرانت در شهركها و نواحي صنعتي
6- تشكيل ستاد بحران و پيشگيري از حوادث در شهركهاي صنعتي داراي ايستگاه آتش نشاني فعال