روش كار جهت دريافت انشعاب آب، برق ،گاز، تلفن، فاضلاب
روش كار جهت دريافت انشعاب آب، برق ،گاز، تلفن، فاضلاب
1- ورود به سايت
2- ورود به بخش خدمات آنلاين سايت
3- تكميل فرم دريافت انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب
4- ثبت و ارسال اطلاعات
5- دريافت كد رهگيري
6- پيگيري واحد صنعتي از طريق بخش خدمات آنلاين سايت به وسيله كد رهگيري
7- رفع موانع از قبيل پرداخت بدهي يا دريافت جواز ساخت يا پايان كار
8- صدور معرفي نامه و ارسال سيستمي به سازمان مربوطه