نمايشگاه و بازار
برخي از اقدامات حمايتي شركت شهركها از توسعه بازار و نمايشگاه ها

پس از برگزاري نمايشگاه، 50 درصد از هزينه طراحي و چاپ كاتالوگ ، بروشور و ساير اوراق تبليغاتي تا سقف 10 ميليون ريال براي كمتر از 10 واحد صنعتي و در صورت اعزام 10 واحد صنعتي و يا بيشتر از آن به ازاي هر واحد مبلغ 2 ميليون ريال علاوه بر سقف مبلغ قابل پرداخت مي باشد. در متن اين اوراق بايد موضوع توانمندي‏ها، سياست‏ها و آرم سازمان و قابليت‏هاي شركت استاني بنحو مؤثر در نظر گرفته شود.

پس از برگزاري نمايشگاه خارجي و اعزام هيأت‏هاي تجاري به خارج از كشور، براي جبران بخشي از هزينه‏هاي اجاره غرفه، رفت و آمد و اسكان، حداكثر بيست و پنج درصد (25%) هزينه‏ها تا سقف ده (10) ميليون ريال قابل پرداخت مي‏باشد.

برگزاري دوره آموزشي با پرداخت بخشي از هزينه دوره قبل از اعزام ، در زمينه هاي اصول و فنون مذاكرات بين الملل ، ضوابط و قوانين صادرات ، واردات كشور مبدا و مقصد، شناخت بازار هدف و كانال هاي توزيع و روشهاي انتقال فناوري و فعاليت بازاريابي مثل طراحي استراتژيك تبليغات ، نحوه تجهيز غرفه و شناسايي كانال هاي توزيع ، عوامل موثر براي حضور در بازار و ...

پرداخت بخشي از هزينه هاي واحدهاي صنعتي براي دريافت خدمات مشاوره از مشاورين ذيصلاح در زمينه انجام مطالعات شناسايي بازار هدف و هر گونه فعاليت بازاريابي مثل شناسايي كانالهاي توزيع ، روشهاي حضور در بازار هدف و ....

هماهنگي جهت تسهيل شركت واحدهاي صنعتي در نمايشگاههاي خارجي و اطلاع رساني به واحدهاي مرتبط

برگزاري سمينارهاي تخصصي با همكاري طرفين

حمايتهاي فوق الذكر مربوط به كليه خوشه‏ها، واحدهاي صنعتي كوچك استان (واحدهاي صنعتي با حداكثر 50 نفر نيروي انساني)، شركتهاي دانش بنيان، اجزاي فن بازارها، اجزاي شهرك فناوري، مشاورين مستقر در مركز خدمات فناوري و كسب و كار كه از مراجع ذيصلاح پروانه بهره برداري داشته و در زمان درخواست فعال هستند، مي شود.