هزينه انتفاع
قيمت حق انتفاع وبهره برداري از تاسيسات


به ازاي هر متر مربع در شهركهاي صنعتي فعال استان قزوين در سه ماهه اول سال 1396

شهرك صنعتي كاسپين:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاري هر متر مربع: 2,150,000 ريال

شهرك صنعتي ليا:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 1,400,000ريال

شهرك صنعتي حيدريه:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 495,000 ريال

شهرك صنعتي آراسنج:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع : 495,000ريال

شهرك صنعتي خرمدشت:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع : 500,000 ريال

شهرك صنعتي كاسپين 2( آبيك:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع:1,400,000ريال

ناحيه صنعتي آوج:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 150,000 ريال

ناحيه صنعتي دانسفهان:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 370,000 ريال

شهرك حكيميه:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 390,000 ريال

ناحيه صنعتي اسفرورين:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 370,000 ريال

شهرك صنعتي شال:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 340,000 ريال

ناحيه صنعتي نيكويه:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع: 270.000ريال

ناحيه صنعتي الموت:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع:320.000ريال

ناحيه صنعتي طارم:
قيمت حق انتفاع و بهره برداري از تاسيسات به ازاي هر متر مربع 350.000ريال