صدور سند ثبتي تفكيكي
نام دستگاه : شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

نام خدمت : صدور سند ثبتي تفكيكي

كد خدمت : 17016

بخش ارائه دهنده خدمت در دستگاه : مديريت امور حقوقي

شرح وتعريف خدمت : صدور سند تفكيكي(سند مالكيت عرصه) جهت واحدهاي صنعتي

مراحل انجام خدمت و مدت زمان لازم براي انجام آن
1- تكميل فرم صدور سند مالكيت به همراه تصوير پروانه بهره برداري و پايان كار(در صورت فراهم بودن سند تفكيكي شهرك /ناحيه)
2- صدور معرفي نامه جهت اداره ثبت اسناد و املاك جهت صدور سند تفكيكي قطعه تخصيصي منضم به اقرار نامه محضري
3- اخذ سند مالكيت قطعه تخصيصي از اداره ثبت اسناد و تحويل به دفترخانه تنظيم كننده سند انتقال
4- معرفي نماينده به دفترخانه جهت انجام تشريفات قانوني انتقال سند عرصه تفكيكي
5- انتقال مالكيت عرصه موضوع قرارداد سند در دفترخانه
6- زمان لازم حداكثرسه روز در صورت ارائه سند توسط اداره ثبت

ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاهها در جهت انجام خدمت و نوع ارتباط
1-نام دستگاه:اداره ثبت اسناد و املاك ............. نوع خدمت : صدور سند تفكيكي
2-نام دستگاه:سازمان حفاظت و محيط زيست............. نوع خدمت :جوابيه تائيديه استقرار واحد هاي خاص حسب مورد در صورت نياز به استعلام
3-نام دستگاه:دفاتر اسناد رسمي.............نوع خدمت :صدور جواز تاسيس حسب مورد
4-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------

قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت

1- واحد صنعتي بايد داراي پايان كار باشد.
2- واحد صنعتي بايد داراي پروانه بهره برداري باشد.
3- متقاضي بايد داراي شناسه كسب و كار باشد.
4- براي موضوع قرارداد سند تفكيكي موجود باشد.
5- و در صورتي كه موضوع قرارداد ، رهن بانك باشد موافقت بانك مرتهن ضروري مي باشد.

فرمهاي مورد نياز براي انجام خدمت
1- فرم صدور سند مالكيت
2- -------
3- -------
4- -------
5- -------

آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت :قزوين – بلوار شهيد بهشتي مقابل بوستان دهخدا پلاك 166 شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين مراجعه حضوري

شماره تلفن : 3-33354590-028 دورنگار : 33343690-028
پست الكترونيكي : info@qazviniec.ir
نام و نام خانوادگي متصدي خدمت : جناب آقاي منصور قناعي
مسئوليت و پست سازماني متصدي خدمت : مدير حقوقي و امور قراردادها

توضيحات : چنان چه موضوع قرارداد رهن و وثيقه بانك باشد لزوما اخذ موافقت بانك مرتهن جهت صدور سندلازم و ضروري است.