سوالات متداول
* نحوه واگذاري پرداخت حقوق انتفاع در شهركها و نواحي صنعتي چگونه است؟
30% نقداً و 70% مابقي بصورت 12قسط سه ماهه در سال جاري از متقاضي دريافت مي گردد و زمان اولين سر رسيد اقساط 9 ماه بعد از عقد قرارداد در شهرك هاي صنعتي واقع در مناطق برخوردار و 15 ماه در شهرك هاي و نواحي صنعتي غير برخوردار محاسبه ميشود

* آيا به تمامي تقاضاهاي اخذ شده از طرف شركت زمين داده مي شود؟
در صورتيكه امكان واگذاري با توجه به محدوديت هاي زيست محيطي وجود نداشته و زمين خالي در زون مربوطه موجود باشد امكان واگذاري براي همه متقاضيان وجود دارد.

* شرايط بخشودگي اقساط به چه صورت مي باشد؟
الف: دريافت و ارائه پروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن استان و يا ساير دستگاههاي ذيربط
ب: احداث زيربنا معادل حداقل 35% عرصه تخصصي
ج: اخذ پايان كار
د: پرداخت بموقع اقساط و نداشتن بدهي معوقه
توضيح : تشويقات مذكور تكليفي نبوده و از اختيارات هيات مديره شركت استاني است و تا زمان ابلاغ رسمي و كتبي آن به متقاضيان طرف قرارداد ، در سر رسيد هاي معين هيچگونه حقي براي آنها ايجاد نخواهد شد

* شرايط انتقال حق انتفاع در شهركهاي صنعتي به شخص حقيقي و حقوقي ديگر به چه صورت مي باشد؟
تكميل فرم درخواست توسط واحد انتقال دهنده و اخذ جواز تاسيس از واحد انتقال گيرنده و بررسي استقرار واحد انتقال گيرنده از نظر فني و مسائل زيست محيطي – تسويه حساب طرف قرارداد در خصوص ديون حال خود با شركت – پرداخت 3 در هزارحق انتفاع مربوط به انتقال – تنظيم صورت جلسه انتقال و در مرحله پاياني با ثبت انتقال در دفترچه قرارداد مي توان اين انتقال راصورت داد

* در صورتي كه واحد توليدي تكميل نبوده و شخص حقيقي قصد تغيير نام واحد خود به شخص حقوقي را داشته باشد دراين مواقع به چه صورت اعمال مي شود؟
در صورت عدم تكميل سالن توليد اگر واحدي قصد داشته باشد نام واحد خود را از شخصيت حقيقي به نام شخصيت حقوقي تغيير دهد مي بايست حداقل 80% سهام شركت(( شخص حقوقي جديد)) به نام شخص حقيقي اوليه ثبت گرديده باشد و مابقي سهامداران شخص حقوقي جديد ازبين بستگان درجه يك شخص حقيقي اوليه باشند

* آيا متقاضي بايد هزينه اي براي نقل و انتقال حق انتفاع پرداخت نمايد؟
به ازاي هر گونه نقل و انتقال قرارداد 1000*3 ( سه هزارم ) قيمت روز حقوق انتفاع پس از انجام تشريفات اداري و انتقال سند از متقاضي دريافت ميشود

* آيا در شهركهاي صنعتي قزوين به زونهاي مشخصي زمين واگذار ميشود؟ در حال حاضر اين شركت به كليه زونهاي ( شيمايي، فلزي، نساجي، كاني غير فلزي، برق و الكترونيك، غذايي و ...) مستقر در شهركهاي صنعتي زمين واگذار مي كند

* اگر متقاضي حق بهره برداري رابصورت نقدي پرداخت نمايد شرايط به چه صورت است؟
متقاضياني كه حق بره برداري را بصورت نقدي و يكجا پراخت كنند، مشمول 12 درصد بخشودگي ميشوند در صورتي كه متقاضي در طول سال نسبت به پرداخت باقيمانده اقساط و يا بخشي از بدهكاري خود اقدام نمايد بر اساس فرمول زير و با نرخ سود تسهيلات بانكي بخش صنعت( بدون يارانه) مشمول تشويق قرار مي گيرد
( مدت باقيمانده به روز)*(نر تسهيلات بانكي بخش صنعت)* ( مبلغ پرداختي نقدي) = مبلغ بخشودگي

*قيمتهاي زمين در شهركهاي صنعتي چقدر است و آيا اراضي صنعتي مشمول افزايش قيمت مي شوند؟
شهرك صنعتي كاسپين : 1800000ريال
شهرك صنعتي ليا:850000ريال
شهرك صنعتي حيدريه:495000ريال
شهرك صنعتي اراسنج: 495000 ريال
شهرك صنعتي خرمدشت: 390000ريال
شهرك صنعتي آبيك: 1200000 ريال
شهرك صنعتي حكيميه: 340000 ريال
شهرك صنعتي شال: 340000 ريال
ناحيه صنعتي آوج: 150000 ريال
ناحيه صنعتي دانسفهان: 370000 ريال
ناحيه صنعتي اسفرورين: 400000 ريال
ناحيه صنعتي نيكويه: 270000 ريال
ناحيه صنعتي الموت: 320000 ريال
ناحيه صنعتي طارم: 350000 ريال
هر سه ماه يكبار به تشخيص هئيت مديره طبق نظر كارشناسي رسمي دادگستري قيمت اراضي صنعتي در شهركهاي صنعتي تغيير مي يابد

* در شهركهاي صنعتي فعال قزوين چه امكاناتي وجوددارد ؟
مراجعه شود به سايت شركت لينك شهركهاي صنعتي در قسمت شهركهاي صنعتي موجود

* نحوه استفاده از تسهيلات بانكي به چه صورت است؟
طرحهاي صنعتي داراي جواز تاسيس معتبر كه حداقل آورده متقاضي 30 درصدسرمايه گذاري كل و طرحهايي كه داراي پيشرفت فيزيكي بيش از 40 درصد مي باشند و يا طرحهايي كه با تخصيص اين اعتبار به بهره برداري مي رسند و همچنين واحدهايي ك