تخصيص حق بهره برداري
نام دستگاه : شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

نام خدمت : تخصيص حق بهره برداري

كد خدمت : 17004

بخش ارائه دهنده خدمت در دستگاه : واحد برنامه ريزي و بودجه

شرح وتعريف خدمت : واگذاري زمين به متقاضيان احداث واحد صنعتي

مراحل انجام خدمت و مدت زمان لازم براي انجام آن
1- تعيين فرم درخواست و تحويل مدارك
2- بررسي استقرار از نظر فني و مسائل زيست محيطي
3- انتخاب قطعه با توجه به نوع فعاليت در اراضي قابل واگذاري
4- واريز عوامل نقدي و تحويل سفته هاي عوامل غير نقدي
5- انعقاد قرارداد
6- تحويل زمين به متقاضي
7- دريافت مجوز احداث

ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاهها در جهت انجام خدمت و نوع ارتباط
1-نام دستگاه:سازمان صنايع و معادن استان ............. نوع خدمت : صدور جواز تاسيس
2-نام دستگاه:سازمان حفاظت و محيط زيست............. نوع خدمت :جوابيه تائيديه استقرار واحد هاي خاص حسب مورد در صورت نياز به استعلام
3-نام دستگاه:ساير دستگاه هاي صادر كننده جواز تاسيس .............نوع خدمت :صدور جواز تاسيس حسب مورد
4-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------

قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت

ا1- دستورالعمل حقوق انتفاع
................................

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت توسط خدمت گيرنده
عوامل نقدي ... مبلغ : طبق قرارداد شماره حساب : 6946703286 بانك ملت شعبه آزادي
عوامل غير نقدي ... مبلغ : طبق قرارداد شماره حساب : 6946703286 بانك ملت شعبه آزادي

فرمهاي مورد نياز براي انجام خدمت
1- فرم تقاضاي زمين
2- -------
3- -------
4- -------
5- -------

مدارك لازم جهت دريافت خدمت
1-تصوير جواز تاسيس معتبر
2-تصوير شناسنامه و كارت ملي صاحبان جواز تاسيس (اشخاص حقيقي)
3-تصوير شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاء مجاز(اشخاص حقوقي)
4-تصوير اساسنامه (اشخاص حقوقي)
5-صوير آخرين تغييرات روزنامه رسمي شركت (اشخاص حقوقي)
6-شناسه كسب و كار (اشخاص حقيقي و حقوقي)-كد اقتصادي (اشخاص حقوقي)
.......

آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت :قزوين – بلوار شهيد بهشتي مقابل بوستان دهخدا پلاك 166 شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين مراجعه حضوري

شماره تلفن : 3-33354590-028 دورنگار : 33343690-028
پست الكترونيكي : info@qazviniec.ir
نام و نام خانوادگي متصدي خدمت : سركار خانم مريم باغبان گلچين
مسئوليت و پست سازماني متصدي خدمت : كارشناس امور متقاضيان