مجوز ساخت
نام دستگاه : شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

نام خدمت : صدور مجوز ساخت واحدهاي صنعتي

كد خدمت : 17007

بخش ارائه دهنده خدمت در دستگاه : معاونت عمران و محيط زيست

شرح وتعريف خدمت : صدور مجوز ساخت واحد هاي صنعتي جهت شروع ساخت و ساز در شهركهاي صنعتي تابعه طبق قوانين و ضوابط مربوطه

مراحل انجام خدمت و مدت زمان لازم براي انجام آن
1-تكميل فرم تقاضا(فرم شماره يك)
2-ارائه ضوابط تهيه نقشه به متقاضي
3-انتخاب مهندس ناظر از اعضاء نظام مندسي استان
4- تهيه و ارائه نقشه سايت پلان با رعايت حرايم ، فضاي سبز و جانمايي خروجي فاضلاب براساس ضوابط شهرك توسط متقاضي ممهور به مهر و امضاء ناظر و كارفرما جهت تائيد
5- تائيد كارشناس محيط زيست در خصوص اتصال به شبكه فاضلاب در صورت وجود شبكه مذكور، تعيين و ارائه نوع آلودگي واحد صنعتي و تائيديه طرح كنترل آلودگي
6- تهيه نقشه توسط مهندس ناظر منتخب واحد صنعتي و ارائه آن به شركت شهرك هاي صنعتي بعد از تائيد نظام مهندسي همراه با معرفي نامه نظام مهندسي به انضمام يك برگ تعهد نظارت نظام مهندسي استان
7- تكميل دفترچه هاي ضمائم قرارداد (در دو نسخه)كه شامل فرمهاي تعهد نظارت و مجوز ساخت و مهر و امضاء توسط مالك و ناظر
8- صدور مجوز ساخت حداكثر 3روز

ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاهها در جهت انجام خدمت و نوع ارتباط
1-نام دستگاه:نظام مهندسي استان درصورت نياز ............. نوع خدمت : بررسي وتائيد نقشه ها وصلاحيت ناظر
2-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------
3-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------
4-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------

قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت
الف )دستورالعمل حقوق انتفاع
ب )
ج )

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت توسط خدمت گيرنده
صدور مجوز ساخت هيچگونه هزينه اي ندارد . ......................................

فرمهاي مورد نياز براي انجام خدمت
1- فرم تقاضا ( شماره 1)
2- فرم نظارت ( شماره 2)
3- فرم مجوز احداث ساختمان ( شماره 4)
4- -------
5- -------

مدارك لازم جهت دريافت خدمت
1-فرمهاي تكميل شده 1و3و4 به علاوه ارائه فرم شماره 2 ( فرم تحويل زمين )
2-تائيديه امور مالي شركت مبني بر عدم بدهي معوق
3-ارائه 2 سري نقشه هاي كلي ساختمان يا محوطه كه به تائيد نظام مهندسي استان با رعايت تمامي ضوابط ساخت و ساز

آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت :قزوين – بلوار شهيد بهشتي مقابل بوستان دهخدا پلاك 166 شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين مراجعه حضوري

شماره تلفن : 3-33354590-028 دورنگار : 33343690-028
پست الكترونيكي : info@qazviniec.ir
نام و نام خانوادگي متصدي خدمت : جناب آقاي بهروز بهرامي نژاد
مسئوليت و پست سازماني متصدي خدمت : كارشناس عمران و محيط زيست