پايانكار
نام دستگاه : شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

نام خدمت : صدور گواهي پايان كارواحدهاي صنعتي مستقر درشهركهاي صنعتي

كد خدمت : 17015

بخش ارائه دهنده خدمت در دستگاه : معاونت عمران و محيط زيست

شرح وتعريف خدمت : صدور پايان كارپس از اتمام كليه عمليات ساخت وساز تااتمام مرحله نازك كاري ومحوطه سازي وايجاد فضاي سبز

مراحل انجام خدمت و مدت زمان لازم براي انجام آن
1-تقاضاي اخذ گواهي پايان كار( فرم شماره 5)
2-ارائه گزارش پاياني ازمهندس ناظر
3-بازديد نماينده شركت شهركها ازمحل احداث وكنترل حرايم قانوني ونحوه ساخت وساز فضاي سبز
4-ارائه گواهي عدم بدهي معوق ازامورمالي شركت شهركها
5-صدور گواهي پايان كار حداكثر دريك هفته

ارتباط دستگاه ارائه دهنده خدمت با ساير دستگاهها در جهت انجام خدمت و نوع ارتباط
1-نام دستگاه:نظام مهندسي استان درصورت نياز ............. نوع خدمت : استحكام بنا
2-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------
3-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------
4-نام دستگاه: ------- نوع خدمت : -------

قوانين و مقررات مربوط به ارائه خدمت
الف )دستورالعمل حقوق انتفاع سال عقد قرارداد
ب ) ضوابط و مقررات ساخت و ساز ابلاغي سازمان
ج )

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت توسط خدمت گيرنده
......................................

فرمهاي مورد نياز براي انجام خدمت
1- تكميل فرم شماره 5
2- تكميل فرم گواهي پايان ساختمان فرم شماره (6)
3- استحكام بنا درصورت نياز
4- -------
5- -------

مدارك لازم جهت دريافت خدمت
تقاضا نامه كتبي فرم شماره 5
فرم شماره 6
تاييديه امور مالي مبني بر عدم بدهي معوقه
تائيديه ناظر عمران محيط زيست - نظام مهندسي
استحكام بنادرصورت نياز

آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت :قزوين – بلوار شهيد بهشتي مقابل بوستان دهخدا پلاك 166 شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين مراجعه حضوري

شماره تلفن : 3-33354590-028 دورنگار : 33343690-028
پست الكترونيكي : info@qazviniec.ir
نام و نام خانوادگي متصدي خدمت : جناب آقاي بهروز بهرامي نژاد
مسئوليت و پست سازماني متصدي خدمت : كارشناس عمران و محيط زيست سازمان