اطلاعات ثبتي شركت
شناسه ملي : 10861422479
شماره ثبت :3561
كد اقتصادي : 4315 1739 4111
كد پستي : 3415679439