تخصيص

شركت موظف است در ابتداي هر سال قيمت هاي جديد پايه سالانه را حداكثر تا اول ارديبهشت ماه پس از تاييد معاونت عمران و محيط زيست سازمان تعيين و به اطلاع متقاضيان برساند. دريافت حق بهره برداري بصورت علي الحساب ممنوع است .درموارد استثنايي با مجوز كتبي رئيس مجمع عمومي واخذ تعهد لازم ازمتقاضي بلامانع گردد .شركت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه با اخذ قيمت مصوب از سازمان ، علي الحسابهاي مذكور را قطعي نمايد. ارائه مدارك ذيل جهت عقد قرارداد ضروري است : - جواز تاسيس يا مجوز فعاليت معتبر - جداول زمانبندي اجراي طرح - رسيد واريز بخش نقدي قرارداد به حساب شركت وتحويل سفته هاي اقساط تعهد شده .