واگذاري قطعي زمين وصدور سند

 

براي تنظيم بنچاق وصدور سند ثبتي ، ارائه پروانه بهره برداري متعبر ، جواز كسب معتبر يا پروانه صنعتي معتبر ،گواهي پايان كارساختمان ، تسويه حساب بدهي ها وتعهدات به شركت وهمچنين موافقت بانك ارائه دهنده تسهيلات ضروري است بديهي است رعايت ساير مقررات قانوني درتنظيم بنچاق وصدور سند ازطرف دفترخانه اسناد رسمي الزامي است واين موضوع بايد ازطريق شركت به آن دفاتر ابلاغ كتبي گردد .

قيمت زمين واگذاري معادل قيمت تمام شده است كه درزمان انتقال اسناد مالكيت اخذ مي شود .